Srpen

Chlapec

v tomto čase narozený jest přirozenosti studené a suché, má obyčejné čelo, pěkný způsobný vzrůst, ostrý vzhled, jest ctností duchovních, zdá se býti dobrotivý, však jen na oko, jest náchylný k zlosti, však uctivý a čistý, nestálé mysli, dá se jak ke zlému, tak k dobrému hned navésti, vše věří, co se o něm mluví, mívá rád všechny ty, kteří pod tím znamením narozeni jsou. On jest mezi svými bratry nejmrzutější a přečká matku i otce, slibuje mnoho a málo plní, jest žádostivý cizí krajiny viděti. Jest dobře mluvící a umí každému moudře raditi. Po jeho půl věku teprv se mu šťastně vše daří, jest pilný v svém zaneprázdnění, avšak bázlivý a nesmělý, což jest mu velkou závadou v jeho postupování a u mnohých lidí činí ho neoblíbeným.

Děvče

narozené v zmíněné dny mívá větším dílem také tu přirozenost, jest lehkého srdce, brzy dobré, pak zas zlé, mívá mnoho štěstí, jest moudré a umí dávati dobré rady, chodí rádo k nemocným lidem a bývá milosrdné. Jeho obživa jest práce ruční a umí mnoho uměleckých prací, pro které dojde již v mladém věku cti a vážnosti. Se svým sousedstvem bude míti mnoho vády a rozepří, jest velmi žádostivé a teprve po mnohých protivenstvích přijde k jakémusi blahobytu. Děvče toto bude od mnohých milováno a přijde s manželem k vysokému stavu, chrániti se má však vdavek před ukončením dvacátého roku.

Další obsah