Skopec / Beran

Beran / SkopecVládce znamení: Mars

21. březen - 20. duben

Tito lidé jsou většinou povahy prosté, málo komplikované. Mají pevnou vůli, jsou ctižádostiví se silnou touhou po neodvislosti. Snaží se dosáhnout samostatného, vedoucího postavení, důvěřují svým schopnostem a chtějí rychle dosáhnout svého cíle.

Jsou si vědomi své síly, nezaleknou se žádných překážek a nedají se odstrašit ani neúspěchem. Nadšeně se chopí práce i příležitosti, přičemž dlouho neuvažují, stačí-li jim síly a schopnosti k vyřešení převzatého úkolu. Nevyhýbají se ani boji při překonávání překážek a snaží se vše vyřešit svou vůlí, zatímco rozum a cit poněkud podceňují. Houževnatost a vytrvalost nejsou ale jejich nejlepšími vlastnostmi.

Tito zrozenci snadno a rychle chápou, mají dobrý postřeh a jsou vědychtiví. Dovedou se obětovat pro veliké věci a jsou schopni velkých činů. Mají velký smysl pro povinnost, jsou velkorysí a optimističtí. Tyto vlastnosti jim pak pomáhají překlenout obtížné situace, do nichž se dostávají díky své ukvapenosti a bezohlednému postupu.

Nelze o nich tvrdit, že by byli domýšliví, ale rádi hovoří o svých činech a plánech s velikým nadšením, přičemž se vždy snaží prosadit své vlastní názory, takže často dochází ke sporům, jimž se jako praví bojovníci nevyhýbají.

Jsou dosti sobečtí, neklidní a náladoví se sklonem k podrážděnosti. Bylo-li jim ukřivděno, nezapomínají, nedovedou odpouštět a budou usilovat o odplatu.

Pro svou hybnost jsou dobrými společníky, chtějí ale sami bavit, než být posluchačem.

Snadno vzrušeni, dosti smyslní a nevázaní, nejsou v lásce ani v manželství příliš spolehlivými, neboť milují změnu. Jsou si však této své slabosti vědomi a proto se tuto chybu snaží odčinit povolností vůči manželskému druhu i vlastním dětem.

Mají dobré schopnosti pro navrhování různých plánů, činí tak ale rovněž velkoryse, bez ohledu na podrobnosti. Radují se z nové průkopnické práce a projevují v povolání veliké nadšení. Ačkoliv se hodí téměř pro všechna povolání, lze u nich zjistit zájem o techniku a vojenství.

Špatně udržují míru a rádi přehánějí v dobrém i zlém. Pokud tuto svou slabost znají, snaží se ji ale ovládnout. Povahy panovačné by se měly co nejdříve naučit sebeovládání, aby se mohli stát dobrými vůdci, protože nerozvážná slova či ukvapená rozhodnutí nelze jen tak snadno odčinit.

Za nepříznivých konstelací stávají se tito zrozenci despotickými, neznaje míru v čemkoliv. Též prchlivost bývá jejich vadou.

Zdraví je u nich dobré, odolnost tělesnou mají značnou, ale trpívají přepracováním, nebo jiným přemáháním sil. Svou ukvapeností a neopatrností si zaviňují úrazy a jiné nehody.

Mohou dosíci významných postavení a úspěchů, ztroskotávají však snadno vlastní vinou, neboť se do víru života vrhají bez rozvahy a nedovedou setrvati ani ve slibně započatém díle.

Další obsah