Červen

Chlapec

v tomto měsíci narozený jest flegmatické, studené a mokré přirozenosti, mívá plné a bílé tělo, obyčejně jako ženská, okrouhlé tváře, má kulatou hlavu, široké tělo, úzká prsa, dlouhé nohy a jest náchylný k velikým nemocem, na rukou i nohou mívá znamení, jest rozšafný a moudře myslící, však také rád lže, miluje daremnosti a svých užitků sobě neváží, velmi se rozhněvá pro špatnou věc, když pak dobré mysli jest, každému věrně poslouží a jest učenlivý. On jest také moudrý v mnohých věcech a přece nepoznává, co sám zlého činí. Má nadobyčejnou lásku k ženským a dostane svobodnou osobu za manželku. On přečká bratry své a ve stáří upadne do chudoby, jeho dítky budou svévolné a jeho neposlušné.

Děvče

Když děvče v měsíci tomto se narodí, jest také téže přirozenosti. Bývá kvapné, zlostné, bouřlivé, ale brzy se zas udobří a hledí vše, co zlostí svou zavinilo, chováním svým opět napraviti. Jest pracovité a stále v zaneprázdnění až do třiceti let, pak bude požívati mnoho dobrého. Bude mít manžela, kterým k velké cti přijde, však chrániti se musí, by v pozdějším věku svém nepřišla snad v bližší styk s osobou ovdovělou, ta mohla by jí velice škoditi i na jmění i na životě. Zvláště nechť chrání se děvče v měsíci tomto zrozené všech výstředností, by věk její nebyl náhle zkrácen.

Další obsah