Březen

Chlapec

narozený v tomto měsíci jest přirozenosti horké a suché, má úhledné tělo, hustě kaštanové vlasy, příjemnou řeč, hrdé srdce, jest pyšný a netrpělivý, hned jest divoký a mstivý, mluví ve zlosti všelicos, což jej pak mrzí, je hněvivý, však ale v krátkosti se udobří, mívá na svém těle nějaké znamení, oči své zvedá vysoko a má se před jedním pádem pilně vystříhati; jest chlípný a prudký v lásce k ženským a brzy se všeho nabaží. Takový má tři ženy přežíti; první pannu, druhé ale vdovy. Ve svém mladém věku bude míti mnoho pronásledování, rád vzácnými věcmi se zabývá, kteréž mu také užitek přinášejí, jí dobře a pije, přichází na něj též často mdloba, jest chlubný, k velkým úřadům náklonnost mívá, jest tvrdošíjný, ale přitom milosrdný, promrhá brzy statek svůj, ale opět ho nabude jiným způsobem, nebude nikdy příliš bohatý ani příliš chudý a obcování jeho jest větším dílem ve vlasti.

Děvče

v tomto měsíci narozené jest též komplexe a přirozenosti této, bude pěkného obličeje, červené barvy, usmívavých úst, příjemných očí, bude pěkné vlasy míti. Má na hlavě nebo na obličeji nepatrné znamení. Jeho nemoc často pocházeti bude od bolestí matky (dělohy) a jiných vnitřností. Když do toho stavu přijde, bude šťastně děti roditi, bude manžela milovati, bude pobožno a ke každému člověku náchylno, bude pomluv a nactiutrhání trpěti, ale zvláště pro svou prchlivost mnohé hádky, závisti a nepřízně zažíti musí od jiných žen.

Další obsah