Blíženci

BlíženciVládce znamení: Merkur

21. květen - 21. červen

Typ Blíženců vždy působí dojmem obsáhlého, všeobecného vědění. Duch je ve všech směrech činný, ale ono vědění je často povrchní.

Blížencovy myšlenky jsou často měnivé a nejisté, vše by chtěl zkusit, poznat, nic se mu nezdá nepatrným, nalezne li aspoň jádro hodné povšimnutí. Zahloubá-li se do nějaké věci, nalezne její smysl i tehdy, když jiní jej nalézti nemohou.

Když se Blíženci zahloubají do nějaké věci, od dalšího bádání je neodradí odpor ani zápor, nikdo je ale také nepřesvědčí, že jejich poznatky jsou nesprávné. Nedovedou však přesvědčovati, většinou pouze konstatují. Námitky vyslechnou pouze proto, aby je použili pro své vlastní názory.

Smýšlení a názory druhých jsou jim celkem lhostejné a proto také své názory nikomu nevnucují, díky tomu mnohdy působí dojmem, že je skutečné události a poměry nezajímají. Ve skutečnosti jsou však stravováni vlastním vnitřním pudem, svým neklidným vyhlížením všeho, co se jim zdá na jejich pouti životem pozoruhodným.

Potřebují-li živou výměnu myšlenek, dokáží si ji opatřit za všech okolností.

Snad ničím netrpí tolik, jako osamělostí.

Cit Blíženců nejde do hloubky, ale spíš do šíře. Co jim schází na citové hloubce, to nahrazují stále přítomným věděním, protože každý dojem se jim nezapomenutelně vrývá do paměti. Tato schopnost z nich také činí nebezpečné odpůrce, protože dovedou bojovat s chladnou myslí, živenou výbornou pamětí.

Pro sebe požadují volnost jednání i pohybu, totéž ale povolují jiným a podrobí se jenom tehdy, poznávají-li naprostou převahu. V takovém případě se podvolí celou svou bytostí a stávají se nadšenými obdivovateli tak dlouho, dokud převaha trvá. Během té doby jsou učenlivými a vděčnými žáky, jež svého učitele unavují svou nenasytností.

Bojovat dovedou pouze slovem, jinému boji se vyhýbají. I při sebevětším rozčilení je uklidní přívětivé slovo a rychle pak na své rozčilení zapomínají, jsou hned upoutáni jinými záležitostmi.

Vlastnosti Blíženců závisejí na hvězdných konstelacích a podle toho se vyvinou. Mohou dosahovat těch nejvyšších met, ale na druhou stranu mohou podléhat nesnesitelné méněcennosti. Pak ztrácejí všechnu individualitu a dovedou zcela bezohledně využívat myšlenek jiných, aby se jimi mohli vychloubati jako svými vlastními. Někdy se z nich stávají mluvkové, pomlouvači a poctivé jednání se jim stává úplně cizím.

I v lásce a manželství se projevuje jejich nestálost a jejich neklid, totéž platí i pro povolání. Netouží po zaměstnání, které vyžaduje námahu a soustředěnost a proto je nalézáme ve světě mezi žurnalisty, nebo obchodníky.

Anatomicky ovládá znamení Blíženců nervovou soustavu, hlavně motorickou, dále průdušky a plíce. Nejčastější choroby jsou choroby plicní a průdušek.

Některé výklady mluví o tom, že Blíženec je vždy rozdvojená osobnost, protože jsou vlastně vždy minimálně dva. Uvnitř jednoho těla se tak můžou skrývat zástupy osobností s různými povahami, z nichž každá může mít přesně opačný názor na jednu a tu samou věc.

Další obsah