Fungování tržní ekonomiky

Trh je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou a je spojením (vzájemným působením) nabídky, poptávky a ceny.

Nabídka

Nabídka a poptávkaNabídka je množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající ochotni za určitou cenu prodat.

Nabídka může být:

 • agregátní (suma všech zamýšlených prodejů)
 • individuální (nabídka jednoho výrobce (firmy, prodejce)
 • dílčí (nabídka jednoho určitého výrobku).

Faktory ovlivňující nabídku:

 • vlastní cena (vyšší cena zvyšuje množství vyrobených výrobků)
 • výrobní náklady (robotizace snižuje výrobní náklady a zvyšuje nabídku, snížení mezd sníží náklady a zvýší nabídku) – pokud jsou výrobní náklady určitého statku v porovnání s jeho tržní cenou nízké, bude pro výrobce z hlediska zisku výhodné vyrábět velké množství tohoto statku. Jsou – li výrobní nálady vzhledem k tržní ceně vysoké, budou výrobci vyrábět malé množství nebo výrobu opustí.
 • ceny výrobních substitutů (klesnou-li ceny autobusů, zvýší se nabídka aut)
 • specifické faktory (sníží-li se normy na bezpečnost aut, nabídka vzroste)

Poptávka

Poptávka je množství jednotlivých druhů zboží, které jsou kupující ochotni při určité ceně na trhu koupit.

Poptávku můžeme rozdělit na:

 • agregátní (celková suma všech zamýšlených koupí)
 • individuální (poptávka jediného kupujícího)
 • dílčí (poptávka po jednom určitém výrobku).

Faktory ovlivňující poptávku:

 • vlastní cena (vyšší cena snižuje poptávané množství)
 • průměrný důchod (rostou-li důchody, zvyšují lidé nákupy)
 • počet obyvatel (vyšší počet obyvatel zvyšuje nákupy)
 • změny cen substitutů a komplementů (viz. níže)
 • specifické faktory (dostupnost dopravy metrem apod.)

Tržní mechanismus

Pokud spojíme křivku nabídky a poptávky do společného vyjádření, můžeme získat tzv. rovnovážné množství a rovnovážnou cenu, tj. takovou, při které se poptávané a nabízené množství rovnají.

Při rovnovážné ceně nevzniká na trhu ani přebytek, ani nedostatek zboží. Jestliže požadované množství zboží na trhu (poptávka) se nerovná nabízenému množství (nabídce) vzniká přebytečná nebo nedostatečná nabídka. Tato situace nutí výrobce, aby změnil cenu.

Je-li nabídka nedostatečná (nedostatek zboží na trhu), výrobci cenu zvýší. Množství kupovaného zboží se sníží. Vyšší cena však vyvolá zájem výrobců o výrobu, čímž roste nabízené množství a cena zboží začne klesat. Při určité ceně se nabídka a poptávka vyrovnají.

Je-li nabídka přebytečná, výrobce cenu sníží. Roste množství kupujících, nižší cena však vede výrobce k tomu, že snižují nabídku. Nabídka a poptávka se při určité ceně opět vyrovnají.

Tomuto automatickému vyrovnávání nabídky a poptávky se říká tržní machanismus.