Prodejna - provozní požadavky

REKLAMA
Efektivnost práce prodejny je jedním z rozhodujících faktorů při tvorbě zisku. Provoz prodejny musí být organizován tak, aby po celou dobu prodeje, hlavně v době, kdy frekvence zákazníků dosahuje maxima, byl prodej plynulý, zboží bylo nepřetržitě doplňováno, netvořily se fronty před pokladnami apod.

Předpokladem efektivní organizace provozu prodejny je proto účelná dělba práce a racionální (hospodárné) využití pracovní doby. Pracovní činnosti v prodejně musí být účelně rozděleny mezi jednotlivé pracovníky s přihlédnutím k jejich znalostem a kvalifikaci tak, aby bylo možno plně využít jejich schopností a dovedností v souladu s potřebami provozu. Dělba práce v prodejně závisí na její velikosti, na prostorovém členění, na zařízení a vybavení a na druhu prodávaného sortimentu.

V menších prodejnách je práce rozdělena jen mezi vedoucího a prodavače. Ve velkých prodejnách je dělba práce výraznější. Její uplatňování spočívá v rozdělení podle charakteru práce (práce odborné a pomocné), podle úkonů a operací (skladování, úprava a balení zboží, vlastní prodej, inkaso peněz) a podle specializace prodavačů na různé sortimenty.

Malá prodejna

Malá firma má zpravidla jednoduchou organizační strukturu. Často ji tvoří vlastník a jeden až tři zaměstnanci, kteří bývají členy vlastní rodiny.

  • vlastník prodejny plně kontroluje všechny hlavní stránky podnikání: nákup, prodej, financování, účetnictví
  • vlastník předává odpovědnost směrem dolů na zaměstnance, pracovní náplně stanovuje podle kvalifikace, délky praxe a zkušenosti v oboru

Organizační schéma malé prodejny:

  • Vlastník prodejny (vedoucí prodejny)
  • 1. Prodavačka (je zástupcem vedoucího, kontroluje faktury, stanovuje ceny zboží, provádí odvody tržeb, řídí ostatní pracovníky
  • 2. Prodavačka (prodává, vykonává funkce pokladní, doplňuje zboží)
  • 3. Prodavačka (prodává, provádí příjem zboží, pečuje o zásoby, udržuje pořádek a čistotu na prodejně.

Supermarket

Provoz supermarketu zabezpečuje 20-50 zaměstnanců. Čím větší je supermarket, tím je potřebnější dodržovat principy dělby práce. Supermarket je rozdělen na jednotlivá oddělení (úseky), práci prodavačů na oddělení řídí vedoucí, který je řízen ředitelem.

Velký význam pro řízení provozu má znalost vývoje frekvence zákazníků v průběhu roku, měsíců, týdne a jednotlivých dnů.

Mimořádné roční výkyvy frekvence zákazníků se projevují především:

  • před vánočními svátky,
  • před velikonočními svátky
  • před volnými dny spojenými např. se dnem státního svátku apod.

Po poměrně nižším obratu v počátečních dnech týdne, obrat ke konci týdne stoupá (čtvrteční odpoledne, pátek, u hypermarketů na perifériích města v sobotu). Frekvence zákazníků v prodejnách s nepotravinářským zbožím má odlišný vývoj na rozdíl od prodejen s potravinářským zbožím (v ranních hodinách často minimální, proto otevírají později). Nástup pracovníků na směny a celkovou organizaci práce je proto třeba přizpůsobit vývoji frekvence zákazníků, a to jak během dne a týdne, tak i během měsíce a roku, a to s cílem rychlého prodeje, spokojenosti zákazníka a dosažení maximálního zisku.