Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prodejnách

REKLAMA
Otázkám ochrany a bezpečnosti práce v prodejně je třeba neustále věnovat zvýšenou pozornost, protože pracovní úrazy mohou mít velmi nepříjemné důsledky pro pracovníky, tak pro obchodní firmy. Všichni zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jejich práce. Práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů z hlediska bezpečnosti práce upravuje Zákoník práce a další navazující vyhlášky a vládní nařízení.

Některá základní ustanovení – povinnosti zaměstnavatele:

 • zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na možná rizika
 • při nástupu nového pracovníka je povinností zaměstnavatele provést vstupní instruktáž o bezpečnosti práce, zajistit preventivní lékařskou prohlídku
 • zařazovat pracovníky na práci a pracoviště s ohledem na jejich odbornost a zdravotní stav
 • poskytovat pracovníkům osobní ochranné pomůcky, mycí a čisticí prostředky, pracovní oděv a obuv
 • zajistit dodržování zákazu kouření na pracovišti dle zvláštních předpisů
 • zajistit aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána tak, aby vyhovovala bezpečnostním předpisům (vhodné osvětlení, mikroklimatické podmínky apod.)
 • zajišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, vést jejich evidenci

Povinnosti zaměstnanců:

 • dbát o svou bezpečnost a zdraví i bezpečnost svých spolupracovníků
 • dodržovat předpisy o bezpečnosti práce
 • podrobit se lékařské prohlídce
 • dodržovat stanovené postupy, používat ochranné pomůcky a ochranná zařízení
 • nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, nekouřit na pracovištích
 • oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti
 • bezodkladně oznamovat pracovní úrazy nadřízenému

Nejčastější úrazy v prodejnách:

 • poranění při manipulaci s nářezovými stroji, s noži a sekáčky
 • uklouznutí na mokré podlaze
 • pády z výšky (ze žebříků, při použití nevhodných pomůcek při doplňování zboží)
 • pády způsobené nevhodnou obuví (neuzavřená obuv, vysoké podpatky)
 • poranění v důsledku vadné elektroinstalace nebo neodborného zacházení s elektroinstalací a elektrickými spotřebiči

Nejdůležitější zásady při práci v prodejně:

 • stroje, pracovní nástroje musí být udržovány v bezpečném stavu
 • je zakázané spouštět stroje při čistění, opravách nebo po sejmutí krytu
 • hlavní cesty (chodby, schodiště, uličky) musí být volné, nezastavěné, dobře osvětlené
 • zboží ukládat jen na vyhrazená místa, a to tak, aby se nemohlo sesunout
 • elektrické zařízení může instalovat, opravovat a pravidelně kontrolovat jen kvalifikovaný pracovník
 • prodejna musí být vybavena lékárničkou se základními potřebami pro poskytnutí první pomoci při úrazu

Zajištění hygieny v potravinářských prodejnách

Při prodeji potravin je nutno dodržovat tyto zásady:

 • udržovat všechny prostory, vnitřní prodejní zařízení a inventář v čistotě (úklid mytím, zejména po skončení prodeje),
 • sledovat jakost dodávaných a prodávaných potravin a vyloučit z prodeje zdravotně závadné potraviny,
 • potraviny mrazené, které již byly rozmraženy, nesmí být opětovně zmraženy,
 • používat čisté a vhodné pracovní pomůcky a nářadí,
 • pro prodej nebalených potravin musí být k dispozici dostatečné množství čistého, hygienicky vhodného obalového materiálu.

Dále jsou pracovníci povinni:

 • chránit skladované a prodávané potraviny před znečištěním a pronikáním hmyzu, hlodavců a ptactva,
 • dodržovat zásady osobní hygieny a používat osobní ochranné prostředky,
 • mít u sebe zdravotní průkaz a na požádání jej předložit kontrolním orgánům.

Ochrana zboží před škůdci

Nejčastějšími šiřiteli různých přenosných nakažlivých nemocí jsou hlodavci a různý hmyz. Jsou i velkými škůdci, neboť znehodnocují poměrně velké množství zboží, čímž vznikají obchodním firmám nemalé škody. Nejúčinnějším opatřením proti těmto škůdcům je nejen úzkostlivá čistota, ale též odborné skladování zboží a obalů.

Nejčastější škůdci jsou potkani a myši, které choroboplodné organismy vylučují trusem a močí. Nejúčinnějším opatřením proti těmto škůdcům je nejen úzkostlivá čistota, ale též odborné skladování zboží a obalů.

V potravinářských prodejnách nelze používat k hubení škůdců kočky a psy a ani není dovoleno používat jedy. Potkani a myši se proto chytají do pastí.

K dalším škůdcům patří mouchy (přenášejí choroby) a moli a švábi. Hmyz se ničí jen takovými prostředky, které jsou neškodné pro potravinářské a jiné zboží. Nestačí-li pracovníci prodejny zničit hmyz nebo hlodavce sami, zajistí vedoucí prodejny odbornou likvidaci. Dezinfekci (zbavování prostředí infekce), dezinsekci (hubení hmyzu) a deratizaci (hubení hlodavců).

Ochrana prodejny proti krádeži a požáru

Každá prodejna musí mít na vstupních i ostatních dveřích bezpečnostní zámky předepsaného typu. Okna, světlíky a větrací otvory se zajišťují mřížkami. U větších jednotek se instalují různá signalizační a zabezpečovací zařízení.

Jakékoli poškození zámků, výkladních skříní, které nasvědčuje vloupání do prodejny, ohlásí vedoucí prodejny ihned po zjištění policii, popř. vedení firmy.

Protipožární ochrana musí především vycházet z náležité prevence možných zdrojů ohně. Kromě úmyslného založení ohně mohou být příčinnou požáru v prodejně manipulace s otevřeným ohněm, cigaretou, nedostatky v elektroinstalaci, v osvětlení, ve vytápění a při uskladnění hořlavin. Každá prodejna musí mít vypracován plán hašení pro případ požáru. Prodejny musí být vybaveny protipožárními ochrannými prostředky.