Finanční pojmy a vysvětlivky

Ekonomie

Ekonomie je věda o ekonomice, která popisuje využití omezených zdrojů k produkci statků a služeb a jejich rozdělování mezi jednotlivce a skupiny osob.

Ekonomika je souhrn ekonomických činností jako zemědělství, průmysl a služby, probíhajících na určitém území.

Mikroekonomie

Mikroekonomie (mikros = malý) je část ekonomie, která popisuje chování subjektů na trzích. Středem jejího zájmu je spotřebitel a firma.

Makroekonomie

Makroekonomie (makros = velký) se zabývá se chováním ekonomiky jako celku – ekonomickým vzestupem země, krizovými poklesy, inflací v zemi, nezaměstnaností, tj. procesy, které se týkají celé ekonomiky.

Komplement

Komplementy (komplementární zboží) doprovází spotřebu zkoumaného zboží, kupuje se s ním, například: Fotoaparát - paměťová karta Automobil - benzín

Substitut

Jako substituty označujeme zboží, které může nahradit jiné zkoumané zboží, například housku může nahradit rohlík apod.

Životní úroveň

Životní úroveň je dána stupněm uspokojování lidských potřeb a souhrnem životních podmínek za kterých jsou tyto potřeby uspokojovány.

Kromě spotřeby statků a služeb obyvatelstvem placených (holičské a kadeřnické služby, spotřeba statků zakoupených v obchodní síti) i neplacených (část zdravotnických služeb) zahrnuje i další faktory:

  • úroveň bydlení (velikost, kvalita bytů a domů)
  • délka volného času (čas na vzdělání, kulturu, zábavu)
  • sociální jistoty (míra zaměstnanosti, nemocenské pojištění a důch. zabezpečení)
  • životní prostředí (čistota ovzduší, vod, veřejná zeleň apod.)

Mzda a plat

Rozdíl mezi mzdou a platem je v tom, že plat pobírají zaměstnanci ve státním sektoru a existují pro něj nějaká pravidla (platové tabulky apod.), kdežto mzdu mají všichni ostatní zaměstnanci v soukromém sektoru. Můžete si přečíst související články o reálně mzdě a o mediánu mezd.

RPSN

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) je procentuální vyjádření navýšení dlužné částky, kterou dlužník zaplatí každý rok. RPSN je tak nejdůležitější údaj týkající se půjček (spotřebitelských úvěrů).

Základem je úrok (peněžní částka, kterou získá věřitel od dlužníka jako odměnu), úroková sazba, což je procentuální vyjádření získaného úroku, za určité období, pojištění úvěru a další poplatky (za vedení účtu, za výpisy apod.)

RPSN je součet všech těchto hodnot a jde tedy o skutečnou částku, kterou dlužník zaplatí svému věřiteli za jeden rok.

Ukazatele výhodnosti spotřebitelského úvěru

U každého úvěru se uvádí jednak úroková míra, tedy navýšení splatné částky v procentech bez ohledu na další poplatky. Úroková míra je navíc vyjádřena podle doby úročení takto:

  • p.a. – roční úročení
  • p.q. – čtvrtletní úročení
  • p.m. – měsíční úročení
  • p.d. – denní úročení)

Od začátku roku 2002 je navíc poskytovatel půjček povinen uvádět i RPSN. To zahrnuje jak úrokovou míru, tak i veškeré běžné poplatky, které je nutné platit za všech okolností (poplatky například za prodlení se splátkou se tedy nepočítají).