Pojišťovnictví a pojišťovny

REKLAMA
Úkolem pojišťoven je finančně nahradit vzniklé škody, podpořit zájem o zvyšování bezpečnosti pojišťovaných hodnot, zabránit vzniku škod a redukovat jejich následky. Základem fungování pojišťoven je výběr dohodnutých finančních částek - pojistného od vlastních klientů - pojistníků a pojištěnců. Z těchto finančních částek je vytvářena takzvaná pojistná rezerva. V okamžiku, kdy se některému klientovi přihodí nějaká událost, na kterou uzavřel pojistnou smlouvu, je mu vyplacena příslušná část této pojistné rezervy. Část vybraného pojistného si ponechá pojišťovna a z ní kryje své provozní náklady.

Základní pojmy pojišťovnictví

 1. Pojistitel - jedná se o pojišťovnu, má oprávnění od MF ČR provozovat pojišťovací činnost, vybírat pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.
 2. Pojistník - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, a je povinna platit pojistné. Ve většině případů je pojistník zároveň pojištěným (rozdíl mezi oběma pojmy nastává v případě sjednání pojištění ve prospěch někoho jiného -např. úrazové a životní pojištění mládeže – pojistníkem je rodič a pojištěným dítě).
 3. Pojištěný - osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost se pojištění vztahuje. Pojištěný má právo na pojistné plnění a nemusí být vždy pojistníkem.
 4. Oprávněná osoba - osoba, které v případě pojištění ve prospěch jiné osoby vznikne v případě pojistné události právo na pojistné plnění.
 5. Pojistné - cena za poskytovanou pojistnou ochranu.
 6. Pojistné plnění - představuje náhradu pojistitele v případě, že dojde k pojistné události.
 7. Vinkulace pojistného plnění - znamená omezení dispozice pojištěného s pojistným plněním.
 8. Pojistná událost - je skutečnost, při které vzniká povinnost pojistitele plnit. Pojistná událost je konkrétně vymezena v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách.
 9. Všeobecné pojistné podmínky - musí je vytvořit a dát schválit každá pojišťovna před počátkem provozu určitého druhu pojištění. Jsou součástí pojistné smlouvy, určují způsob uzavření pojištění, předmět pojištění, pojištěná rizika, výluky z pojištění, místní a časovou platnost pojištění, způsob placení pojistného, podmínky poskytování pojistného plnění.
 10. Pojistný kmen - všechny pojistné smlouvy, které má pojišťovna v rámci určitého druhu pojištění.
 11. Spoluúčast – dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události.

Činnost pojišťoven

Předmětem podnikání komerčních pojišťoven není pouze pojišťovací činnost – mezi hlavní činnosti pojišťoven patří:

 1. Pojišťovací činnost – do této činnosti spadá sjednávání a správa pojištění, vyřizování pojistných událostí, uskutečňování pojistného plnění.
 2. Zajišťovací činnost – je pojištění rizika pojišťovnou u zajistitele (= jiná pojišťovna nebo speciální zajišťovna). K zajišťovací činnosti musí mít pojišťovna povolení MF ČR. Zajišťovací činnost se často uskutečňuje v mezinárodním měřítku, takže lze bezproblémově vyplácet pojistné plnění i v případech neobvykle vysokých škod (zemětřesení, živelné pohromy atd.)
 3. Zábranná činnost – směřuje k provádění takových opatření, aby škody nevznikaly (prevence) nebo aby jejich rozsah byl omezen (represe). Mezi takovéto činnosti patří např. osvětová, výchovná a propagační činnost směřující k preventivnímu chování pojištěných v oblastech bezpečnosti silničního provozu, protipožární ochraně nebo bezpečnosti při práci atd.
 4. Asistenční služby – zahrnují komplexní zabezpečení klienta např. při jeho cestách mimo trvalé bydliště a zejména pak do zahraničí. Patří sem např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, doprava do nemocnice a další služby.
 5. Poradenská činnost – pojišťovny navrhují optimální systém pojištění v organizaci. Poradenské orgány pojišťoven informují vedoucí pracovníky o možnostech a druzích pojištění.

Formy pojištění

Pojištění zahrnuje jak komerční (podnikatelské) pojištění, tak i pojištění nekomerční.

Formy nekomerčního pojištění

 1. Zdravotní pojištění (Musí být hrazeno všemi fyzickými osobami, přičemž za některé osoby platí pojištění stát (např. za studenty, důchodce, nezaměstnané na úřadu práce atd.)
 2. Sociální pojištění (Spravuje Česká správa sociálního zabezpečení případně Okresní správa sociálního zabezpečení. Sociální pojištění se dále dělí na pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.)
 3. Penzijní pojištění (Častěji nazýváno penzijním připojištěním. Je dobrovolné a nabízejí ho penzijní fondy. Stát přidává ke vkladům státní příspěvek. Vklady jsou úročené.)

Formy komerčního pojištění

 1. Dobrovolné smluvní pojištění (Pojistná smlouva se sjednává na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Jedná se o nejstarší a nejobvyklejší způsob pojištění. Také ukončení pojištění závisí na dobrovolném rozhodnutí klienta.)
 2. Povinné smluvní pojištění (Povinnost sjednat toto pojištění ukládá právní norma, přičemž funkce pojištění spočívá v ochraně proti následkům činností, které mohou být zdrojem zvýšeného rizika. Jde například o povinné pojištění k určitým povoláním.)
 3. Zákonné pojištění (Toto pojištění vzniká automaticky přímo ze zákona, neuzavírá se tedy na něj pojistná smlouva a pojištění musí být do stanoveného termínu uhrazeno. Příkladem zákonného pojištění je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.)

Druhy pojištění

Pojištění dělíme na pojištění osob, pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody.

Pojištění osob

Životní pojištění

Životní pojištění je jednou z možností jak zabezpečit sebe a své blízké pro případ neočekávaných událostí a zároveň si naspořit prostředky například na svoje stáří. V případě pojistné události (smrt, závažné onemocnění, plný invalidní důchod apod., dle typu smlouvy) pojišťovna vyplatí osobě uvedené ve smlouvě pojistné plnění. Tím je pojistná částka nebo kapitálová hodnota (část z placeného pojistného je určena na pokrytí rizika smrti a část je připisována ve prospěch klienta = kapitálová hodnota, kterou pojišťovna investuje a zhodnocuje). V případě smrti pojišťovna vyplatí pojistnou částku pro případ smrti i kapitálovou hodnotu. V případě dožití (klient nezemře do konce pojistné doby) pojišťovna vyplatí kapitálovou hodnotu.

Životní pojištění může krýt jak riziko smrti, tak riziko dožití.

Druhy životního pojištění:

 1. Rizikové životní pojištění – bez spořící složky, nedochází k tvorbě kapitálu, nekryje riziko dožití
 2. Kapitálové životní pojištění – klient spoří (kombinace pojištění a spoření), kryje vždy riziko smrti a dožití
 3. Investiční životní pojištění – klient si volí programy investování, ve kterých se budou jeho prostředky zhodnocovat a sám tak ovlivňuje jejich výnosnost
 4. Důchodové pojištění – není kryto riziko smrti, nesjednává se na pojistnou částku pro případ dožití, ale na roční důchod

Další připojištění

Riziko dožití a úmrtí lze doplnit o krytí dalších neživotních rizik:

 • Připojištění pro případ závažných onemocnění (infarkt, rakovina, slepota apod.)
 • Připojištění pro případ trvalé invalidity
 • Připojištění pro případ trvalých následků
 • Připojištění denních dávek pro případ trvalé pracovní neschopnosti
 • Připojištění denních dávek pro případ pobytu v nemocnici

Úrazové pojištění

Jde o pojištění proti úrazu s možností pojistit i následky takového úrazu. Podmínky se liší dle konkrétní pojistné smlouvy.

Pojištění věcí a jiného majetku

V případě pojištění majetku se pojišťuje nejčastěji proti rizikům živelním (požár, výbuch, úder blesku, pád stromů, záplavy, krupobití, vichřice apod.), vodovodním (škody způsobené z kanalizace, topení) a odcizení většinou v kombinaci s vandalizmem.

 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění budov a souvisejících staveb
 • Havarijní pojištění

Pojištění odpovědnosti za škody

Pojištěný má právo, aby za něho pojišťovna uhradila škodu, za kterou podle zákona odpovídá někomu jinému. Může se jednat o škodu na životě, zdraví nebo majetku. Aby pojišťovna uhradila škodu, nesmí být způsobena úmyslně. Pojištění odpovědnosti za škody bývá často sjednáváno s majetkovým pojištěním.

 • dobrovolné pojištění odpovědnosti za škody (provozem domácnosti, nezletilými dětmi, výkonem povolání apod.)
 • povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škody (osoby vykonávající některá povolání jsou povinny se pojistit – lékaři, advokáti apod.)
 • zákonné pojištění odpovědnosti za škody – tj. zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání
 • povinně smluvní pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (tzv. povinné ručení) – jeho uzavření je zákonnou povinností každého majitele motorového vozidla